Regulamin sprzedaży hurtowej

Warunki:

1. Definicje

W niniejszych Warunkach handlowych stosuje się następujące znaczenia: -

„Spółka” oznacza Magnetic Mobility Ltd, 93 The Park, Sallins Road, Naas, Co. Kildare. Numer rejestracyjny IE687323. Adres e-mail Spółki to admin@magneticmobility.ie.

„Klient” oznacza każdą osobę lub osoby, firmę lub spółkę, która kupuje lub wyraża zgodę na zakup towarów od Spółki

„Towary” oznaczają towary (lub jakąkolwiek ich część wysłaną przez Spółkę do Klienta na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta telefonicznie lub na Stronie internetowej, ale nie obejmują sprzętu inwestycyjnego i/lub sprzętu cyfrowego, który jest fakturowany oddzielnie i podlega poprzez dodatkowe warunki.

„Serwis” oznacza stronę internetową zawierającą adres URL ( www.magneticmobility.ie )

2 Obowiązujące warunki

2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie i regulują wszystkie umowy sprzedaży Towarów zawarte przez Spółkę, z wyłączeniem warunków, które Klient chce narzucić lub włączyć, lub które są dorozumiane przez handel, zwyczaje, praktykę lub sposób postępowania . Wszelkie zasady i warunki Klienta lub inne zasady i warunki lub gwarancje, niezależnie od tego, czy zostały przekazane przed lub po niniejszych Warunkach, są wyłączone z umowy lub jakichkolwiek jej zmian, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę na piśmie, a własne zasady i warunki Klienta będą nie mogą być traktowane jako kontroferta.

2.2 Zdjęcia Towarów na Stronie internetowej i we wszelkich drukowanych katalogach służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były wiernie odwzorowane, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na Twoim komputerze dokładnie odzwierciedlają kolor Towaru. Twoje Towary mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach.

2.3 Niniejsze Warunki oraz wszelkie umowy między nami są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

2.4 Korzystanie przez Spółkę z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw przysługujących jej na mocy niniejszej Umowy lub prawa ogólnego.

3 Proces składania zamówienia

3.1 Zamawianie przez telefon lub e-mail

(i) W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia zakupu Towarów drogą telefoniczną lub e-mailową, zamówienie stanowi ofertę Klienta zakupu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem.

(ii) Zamówienie uważa się za przyjęte dopiero wtedy, gdy Spółka potwierdzi jego przyjęcie.

3.2 Zamawianie przez stronę internetową

(i) W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w Serwisie, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamówienie Klienta zostało przyjęte.

(ii) Spółka potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej wysłanie Towaru (Potwierdzenie Wysyłki). Umowa zostanie zawarta dopiero po przesłaniu przez Spółkę Potwierdzenia Wysyłki.

4 Dostawa

4.1 Daty i godziny dostaw określone przez Spółkę są wyłącznie przybliżone. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione przez Spółkę na piśmie, termin dostawy nie jest i nie będzie uważany za istotę umowy. Klient dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do odbioru Towarów w momencie ich dostarczenia.

4.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towarów spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprzekazaniem Spółce przez Klienta odpowiednich instrukcji dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji istotnych dla dostawy Towarów

4.3 Jeżeli Towary są sprzedawane i dostarczane Klientowi w ratach, każda dostawa stanowi odrębną umowę, a niedostarczenie przez Spółkę jednej lub większej liczby partii lub jakiekolwiek roszczenia Klienta dotyczące jednej lub większej liczby partii nie będą uprawniają Klienta do traktowania umowy w całości jako odrzuconej.

5 Anulowanie zamówienia/zwróconego towaru

5.1 Towary, które nie są wyszczególnione w katalogu Spółki obowiązującym w momencie składania zamówienia, zostaną przyjęte do zwrotu i uznania przez Spółkę wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Spółkę zgody. Zamówienia na takie Towary można anulować wyłącznie przed dostawą do Klienta, jeżeli Spółka nie otrzymała jeszcze Towaru od producenta. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za anulowanie i wystawienia Klientowi faktury za wszelkie opłaty za anulowanie naliczone przez producenta.

5.2 Towary, które znajdują się w katalogu Spółki obowiązującym w chwili złożenia zamówienia, zostaną przyjęte do zwrotu wyłącznie pod następującymi warunkami:

5.2.1 Do zwracanego Towaru należy dołączyć numer Klienta, numer faktury, na podstawie której Towar został dostarczony oraz pełne dane dotyczące przyczyny zwrotu. Towar nie zostanie przyjęty do zwrotu i uznania, jeśli nie będzie można prześledzić oryginalnej faktury.

5.2.2 Zwracany towar musi być w stanie nadającym się do odsprzedaży i zawierać wszystkie oryginalne opakowania, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i akcesoria.

5.2.3 Towar musi zostać zwrócony w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia go do Klienta.

5.2.4 Zwroty otrzymane po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury będą obciążone opłatą za uzupełnienie zapasów w wysokości 15% ceny netto (wg faktury).

5.2.5 Jeżeli Klient otrzyma produkty w stanie nienadającym się do użytku, Klient ma obowiązek powiadomić Spółkę w ciągu 3 dni od daty dostawy. Następnie, o ile nie zalecono inaczej, produkty należy zwrócić zgodnie z niniejszymi warunkami.

5.3 Towary uszkodzone lub utracone w transporcie nie zostaną uznane przez Firmę, ponieważ Klient ma obowiązek upewnić się, że Towary są odpowiednio zapakowane i oznakowane.

5.4 Po otrzymaniu zwróconego Towaru zostanie przyznany kredyt w wysokości równej kwocie, jaką Klient zapłacił za Towar.

7 Cena i płatność

7.1 Ceną do zapłaty przez Klienta będzie suma(-y) wykazana(-e) na fakturze(-ach) Spółki. Cena ta opiera się na kwocie podanej Klientowi w cenniku Spółki w katalogu lub na Stronie internetowej, jednakże Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tych cen w dowolnym momencie według własnego uznania oraz do poprawiania błędów pisarskich lub pominięć.

7.2 Ceny podane w cenniku Spółki podane są w euro (€). Ze względu na wahania kursów walut Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen pobieranych od Klientów poza Irlandią. O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny podawane przez Spółkę nie zawierają podatku od wartości dodanej, który będzie należny według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Spółkę Klientowi.

7.3 Cena Towaru nie obejmuje kosztów i opłat związanych z opakowaniem, ubezpieczeniem i transportem Towaru, które będą fakturowane Klientowi przy każdym zamówieniu, z wyłączeniem wszelkich podatków i ceł obowiązujących w dniu wysyłki.

7.4 Zapłata ceny wraz z podatkiem VAT będzie wymagalna w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury przez Spółkę. Decydujący jest termin płatności, a płatność musi zostać dokonana bez potrąceń i kredytów. W przypadku, gdy Klient pragnie dokonać płatności kartą kredytową, pełną opłatę należy uiścić w momencie składania zamówienia.

7.5 W przypadku dostawy Towarów partiami, Spółka może fakturować każdą partię oddzielnie, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty tych faktur zgodnie z niniejszymi Warunkami.

7.6 Jeżeli Klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty w wymaganym terminie, Spółka ma prawo zawiesić wszelkie dalsze dostawy do czasu usunięcia zwłoki i/lub odstąpić od umowy, o ile jakiekolwiek Towary pozostają do zapłaty dostarczone zgodnie z nim. Ponadto płatność za wszystkie Towary dostarczone Klientowi staje się natychmiast wymagalna, niezależnie od tego, czy została wcześniej zafakturowana, czy nie.

7.7 W przypadku nieuregulowania przez Klienta jakiejkolwiek kwoty pieniężnej w wymaganym terminie, Spółka ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 2% miesięcznie lub za część miesiąca od zaległej kwoty od dnia wymagalności do dnia faktycznej płatności, zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po nim. Klient zabezpieczy także Spółkę przed wszelkimi kosztami odzyskiwania należności, w tym między innymi opłatami prawnymi, kosztami i wydatkami zasadnie poniesionymi. Wszelkie opłaty bankowe poniesione przez Spółkę w związku z niehonorowanymi czekami będą płatne przez Klienta.

7.8 Klient zapłaci wszystkie kwoty należne zgodnie z umową w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń (z wyjątkiem potrąceń lub potrąceń wymaganych przez prawo). Spółka może w dowolnym momencie, bez ograniczania jakichkolwiek innych przysługujących jej praw lub środków, potrącić dowolną kwotę należną jej od Spółki z jakąkolwiek kwotą płatną przez Spółkę Klientowi.

8 Zniżek

8.1 Wszystkie rabaty nie zawierają podatku VAT

9 Tytuł i ryzyko

9.1 Przejście ryzyka uszkodzenia towaru następuje z chwilą przyjęcia dostawy przez Klienta.

9.2 Tytuł własności towarów lub jakiejkolwiek ich części przechodzi na Klienta dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za wszystkie dostarczone towary i wszystkie usługi świadczone w dowolnym momencie przez Spółkę.

9.3 Klient zezwoli, w miarę swoich możliwości i dołoży wszelkich starań, aby pomóc każdemu urzędnikowi, pracownikowi, przedstawicielowi lub agentowi Spółki wejść do dowolnego obiektu, w którym mogą się od czasu do czasu znajdować towary, i odzyskać je w dowolnym momencie przed przejściem tytułu na Klienta i do czasu przejścia tytułu, Klient będzie przechowywał towary jako agent powierniczy i depozytariusz Spółki.

10 Gwarancja

10.1 Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach i z wyjątkiem przypadków sprzedaży towarów lub świadczenia usług osobie działającej jako konsument w rozumieniu tego terminu zgodnie z ustawą o sprzedaży towarów i świadczeniu usług z 1980 r., wszystkie gwarancje, warunki i inne warunki dorozumiane na mocy ustawy lub prawa zwyczajowego, w tym dla uniknięcia wątpliwości te dorozumiane w sekcjach 13–15 ustawy o sprzedaży towarów z 1893 r., są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

10.2 Jeżeli Towary są dostarczane Spółce z gwarancją producenta, gwarancja ta będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do Towarów po sprzedaży Klientowi, niezależnie od tego, czy Towary są sprzedawane pojedynczo, czy w pakiecie. Jeżeli domniemane wady Towarów okażą się spowodowane nieprawidłową obsługą, czyszczeniem, obsługą lub innym niewłaściwym użytkowaniem, Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za wezwania serwisowe tych Towarów. We wszystkich pozostałych aspektach Firma gwarantuje części zamienne w okresie obowiązywania gwarancji producenta oraz robociznę przez okres 3 miesięcy.

10.3 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w odniesieniu do towarów dostarczanych przez Spółkę przestrzegane są wszystkie ustawowe przepisy rządowe, przepisy władz lokalnych, instrukcje obsługi i środki ostrożności.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki w jakiejkolwiek sprawie, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez Spółkę byłoby niezgodne z prawem

11.2 Z zastrzeżeniem punktu 11.1:

(i) Spółka w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, czy z innego tytułu, za jakąkolwiek utratę zysków, utratę przychodów, utratę wartości firmy, utratę reputację, utratę interesów, utratę możliwości lub jakąkolwiek pośrednią lub następczą stratę lub szkodę w jakikolwiek sposób powstałą w ramach umowy lub w związku z nią;

(ii) całkowita odpowiedzialność Spółki wobec Klienta z tytułu wszelkich innych strat wynikających z umowy lub w związku z nią, czy to wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, czy też z innego powodu, w żadnym wypadku nie przekroczy łącznej kwoty cenę Towaru(ów) i/lub usług będących przedmiotem reklamacji lub roszczeń; I

(iii) Spółka nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, chyba że szczegółowe informacje dotyczące takich strat zostaną przekazane Spółce na piśmie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru lub od daty zdarzenia powodującego taką stratę, jeżeli nie jest widoczna w dniu dostawy. W przypadku domniemanych braków lub uszkodzeń reklamację należy zgłosić Spółce w ciągu 3 dni od wysłania Towaru przez Spółkę. Zarzut niedostarczenia Towarów należy zgłosić Spółce na piśmie w ciągu 5 dni od otrzymania faktury za Towary lub wyciągu z konta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

11.3 Aby uniknąć wątpliwości, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek korzyści ani prawa do egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

12 Rozstanie

Jeżeli którekolwiek postanowienie lub postanowienie częściowe niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, uważa się je za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia ich ważności, legalności i wykonalności. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub postanowienie częściowe uważa się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub jego części na mocy niniejszego punktu nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków.

13 Zrzeczenie się

Zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych Warunków lub prawa jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało wyrażone w formie pisemnej i nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania. Żadne niewykonanie lub opóźnienie przez stronę w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w Warunkach lub przez prawo nie będzie stanowić zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka, ani nie będzie uniemożliwiać lub ograniczać dalszego korzystania z tego lub innego prawa lub lekarstwo. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub środka nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka.

14 Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy będą regulowane, interpretowane i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem irlandzkim, a strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.