Regulamin

Nasza Umowa

Korzystanie z tej witryny i wszelkich poddomen tej witryny podlega naszym warunkom użytkowania określonym poniżej oraz wszelkim innym zasadom i zasadom, które mogą być opublikowane w tej witrynie. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.


Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeśli nie przeczytasz naszych warunków użytkowania, nie powinieneś korzystać z tej Witryny. Niniejsze warunki stanowią całe porozumienie i umowę pomiędzy Tobą a firmą Magnetic Mobility dotyczącą korzystania z tej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, porozumienia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, i nie będą modyfikowane inaczej niż w formie pisemnej, podpisanej przez Ciebie oraz przez mobilność magnetyczną.


Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do tej Strony internetowej. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Witryny, w tym między innymi wszelkich łączy, które możemy udostępnić do witryn mediów społecznościowych. Niniejsza witryna internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

cennik

Cena podana na Stronie internetowej („Cena”) produktów z zakresu mobilności magnetycznej oraz produktów producentów zewnętrznych („Produkty”) będzie zgodna z ceną określoną w momencie składania zamówienia na Stronie internetowej. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania korekt Ceny w celu uwzględnienia wzrostu cen naszego dostawcy lub nałożenia nowych podatków lub ceł.
Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny wyświetlane w Witrynie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania i zwrotu zapłaconych środków.


Dokonanie zakupu w Internecie

Dokonanie zakupu nie może być prostsze! Przeglądaj naszą ofertę w naszym sklepie internetowym i kliknij „dodaj do koszyka”. W każdej chwili możesz sprawdzić, jakie produkty dodałeś do koszyka, klikając ikonę koszyka u góry strony. Utworzenie konta jest dla Ciebie korzystne, ponieważ będziesz mógł zapisać szczegóły rozliczenia i dostawy, aby przyspieszyć zakupy następnym razem. Pełna cena i koszty dostawy zostaną wyświetlone przed potwierdzeniem płatności końcowej. Po kliknięciu [przejdź do kasy; zamówienie z obowiązkiem zapłaty], złożyłeś wiążącą ofertę zakupu Produktów.
Oferujemy jeden bezpieczny system płatności za pośrednictwem PayPal i Shopify Payments. Wszystkie transakcje kartą kredytową są przetwarzane za pośrednictwem bezpiecznej platformy PayPal lub Shopify, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich kart i naszych transakcji.
Następnie otrzymasz e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia zawierające podsumowanie szczegółów zamówienia. To potwierdzenie odbioru nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia. Twoją ofertę uznaje się za zaakceptowaną przez nas po dostarczeniu Ci Produktów zgodnie z opisem w wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej z potwierdzeniem wysyłki. Własność Produktów przechodzi na Ciebie dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty.

Sprzedaż międzynarodowa

Należy pamiętać, że wszelka sprzedaż międzynarodowa, tj. sprzedaż poza Irlandią, jest uważana za ostateczną. Magnetic Mobility nie przyjmuje zwrotów, zwrotów kosztów ani wymian w przypadku zamówień międzynarodowych, chyba że zdecydujemy się na to według naszego uznania.

Klienci są odpowiedzialni za wszelkie powiązane opłaty celne i opłaty importowe. Opłaty te nie są wliczone w cenę przedmiotu ani koszt wysyłki. Opłaty te są obowiązkiem klienta i zostaną pobrane od Ciebie przez przewoźnika w momencie dostawy. Przed dokonaniem zakupu skontaktuj się z urzędem celnym swojego kraju, aby ustalić, jakie będą te dodatkowe koszty.

Składając zamówienie międzynarodowe, zgadzasz się z tą polityką.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Twojego Konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu lub jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, które mają miejsce w trakcie korzystania z niego, w tym za treść transmisji za pośrednictwem Witryny. Wszystkie informacje, projekty, rysunki i inne specyfikacje zawarte w Witrynie są wyłączną własnością firmy Magnetic Mobility i służą wyłącznie do przedstawienia przybliżonego opisu Produktów. Niniejsza Witryna internetowa zawiera zastrzeżone i poufne informacje firmy Magnetic Mobility i jej licencjodawców. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, reprodukować, przesyłać, dystrybuować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować ani nadawać żadnych takich materiałów lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Magnetic Mobility lub jakiegokolwiek licencjodawcy.

Reklama

Zastrzegamy sobie prawo do ciągłego umieszczania reklam i promocji w Serwisie. Reklamodawcy i sponsorzy w Witrynie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów krajowych i międzynarodowych (w stosownych przypadkach) i wykluczamy wszelką odpowiedzialność z nich wynikającą.

Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia
Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani

  1. zachować poufność wszelkich komentarzy;
  2. zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; Lub
  3. aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.


Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług .

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność.

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Wyłączenie gwarancji


Wszelkie informacje zawarte w Serwisie nie mają charakteru wyczerpującego i jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z Produktów lub nie jesteś pewien swoich umiejętności, powinieneś zawsze zasięgnąć fachowej porady i pomocy lub skontaktować się z producentem Produktu. Informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji w nim zawartych, informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu są udostępniane „tak jak są” i „tak jak są dostępne”, bez reprezentacji lub jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włączając w to przydatność handlową, przydatność do określonego celu oraz wszelkie takie gwarancje są wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że wykorzystanie lub wyniki wykorzystania materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny lub od stron trzecich będą prawidłowe, dokładne i terminowe, wiarygodne lub w inny sposób. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z powyższymi kwestiami, chyba że wynika to z Twoich praw ustawowych.

Niniejsza witryna internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Magnetic Mobility z Irlandii. Magnetic Mobility nie składa żadnych oświadczeń, że materiały, Produkty i/lub udogodnienia lub usługi oferowane za pośrednictwem tej Witryny są odpowiednie lub nadają się do użytku w krajach innych niż Irlandia lub że są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi takich innych krajów. Uzyskując dostęp do tej Strony internetowej, robisz to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.Ograniczenie odpowiedzialności


W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Magnetic Mobility ani żaden z jej dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych lub innych przedstawicieli nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z użyciem lub niemożnością użycia materiałów , Produkty i/lub udogodnienia lub usługi oferowane za pośrednictwem tej Witryny, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub wtórne, utratę danych, dochodów, zysków lub możliwości, utratę lub uszkodzenie mienia oraz roszczenia osób trzecich, nawet jeżeli firma Magnetic Mobility została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody lub jeśli taka strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.


Odszkodowanie


Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Magnetic Mobility oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie lub w wyniku naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

Własność intelektualna

Cała zawartość dostępna w Witrynie, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony przycisków, układ strony, kod źródłowy, obrazy, klipy audio, klipy wideo, kompilacje danych i oprogramowanie oraz ich kompilacja (łącznie zwane „Treściami ”) jest własnością firmy Magnetic Mobility, naszych oddziałów lub innych odpowiednich stron trzecich i jest chroniona irlandzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie (łącznie zwane „Znakami towarowymi”) są zarejestrowanymi i niezastrzeżonymi znakami firmy Magnetic Mobility, naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów lub licencjodawców w Irlandii i innych krajach i są chronione irlandzkimi i międzynarodowymi prawa dotyczące znaków towarowych. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn. O ile nie zostało to wyraźnie określone, witryny te nie podlegają kontroli firmy Magnetic Mobility ani naszych podmiotów stowarzyszonych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich. Umieszczenie łącza do innej witryny w tej Witrynie nie oznacza żadnego poparcia dla samych witryn lub osób je kontrolujących.


Zamówienia


Staramy się, aby zamówienia były realizowane w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadku braku towaru w magazynie nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu podania szacunkowej daty wysyłki. Wiemy, że szybka dostawa jest dla Ciebie ważna, ale podobnie jak wszyscy sprzedawcy internetowi, polegamy na przewoźnikach komercyjnych i liczymy na Twoją dostępność do przyjmowania przesyłek kurierskich.Dostępność magazynowa


Dysponujemy niewielkimi zapasami, a nasz aktywny system kontroli zapasów pokazuje dostępność w momencie składania zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie prosimy o przesłanie nam e-maila w celu ustalenia szacunkowej dostępności. Jeśli ze względu na dostępność towaru prawdopodobnie nie dotrzymamy szacowanej daty wysyłki, poinformujemy Cię o tym możliwie najszybciej e-mailem lub telefonicznie.


Zasady anulowania


Masz prawo anulować zamówienie w ciągu 30 dni roboczych od jego otrzymania. Towar należy zwrócić do nas w stanie nowym i nieużywanym, zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce zwrotów.


Polityka wymiany


Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką zwrotów tutaj .


Gwarancje producentów


Współpracujemy z producentami, aby mieć pewność, że ich gwarancje są honorowane i dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy w okresie gwarancyjnym. Części zamienne lub towary zamienne możemy oferować wyłącznie za zgodą producenta. W żadnym wypadku towary nie powinny być nam zwracane bez uprzedniej zgody.


Modyfikacja Warunków


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania lub zasad korzystania z tej Witryny w dowolnym momencie i powiadomienia użytkownika poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji warunków użytkowania w tej Witrynie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie najbardziej aktualnej wersji niniejszych warunków.


Siła wyższa


Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, spowodowane okolicznościami poza naszą kontrolą, w tym między innymi zdarzeniem siły wyższej.Zrzeczenie się


Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, chyba że zostanie to potwierdzone i uzgodnione przez nas na piśmie. Tytuły rozdziałów w warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie stron i nie mają żadnego znaczenia prawnego ani umownego. Wszelkie odstąpienia od jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków muszą być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Magnetic Mobility, aby były ważne. Odstąpienie od któregokolwiek postanowienia zawartego w niniejszej Umowie nie będzie działać jako odstąpienie od jakiegokolwiek innego postanowienia lub ciągłe odstąpienie od tego samego postanowienia w przyszłości.

Odcięcie


Jeżeli jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie niniejszych warunków za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie postanowienie stanie się nieskuteczne w zakresie uznanym przez sąd, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Zakończenie


Możemy zamknąć Stronę internetową z podaniem przyczyny lub bez niej w dowolnym momencie. Ponadto możemy według własnego uznania zamknąć Twoje Konto z powodu naruszenia litery lub ducha niniejszych warunków.

Biuletyn i reklamy ukierunkowane


Kupując w Magnetic Mobility, za Twoją wyraźną autoryzacją zapiszemy Cię na nasz biuletyn e-mailowy lub marketing SMS-owy, pełen wspaniałych wiadomości i ofert specjalnych. Są one wysyłane tylko okresowo, więc nie będziemy bombardować Cię e-mailami ani SMS-ami! Jeżeli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz to zrobić w dowolnym momencie, klikając link „rezygnuj z subskrypcji” znajdujący się w wysyłanych przez nas biuletynach.
Możemy angażować się w reklamy ukierunkowane, które pozwalają nam opracowywać reklamy spersonalizowane, tak aby bezpośrednio odnosiły się do ofert, które mogą Cię zainteresować. Reklamy są umieszczane w taki sposób, aby docierać do konsumentów na podstawie różnych cech, takich jak dane demograficzne i zmienne behawioralne konsumentów (takie jak historia zakupów produktów). Reklama celowana pozwala nam łatwiej określić preferencje i zwyczaje zakupowe użytkowników, dzięki czemu reklamy będą bardziej trafne i przydatne dla konsumentów. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania takich reklam, kliknij link „wypisz się” znajdujący się w reklamie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam ukierunkowanych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Promocje mobilności magnetycznejMagnetic Mobility zastrzega sobie prawo do wycofania kodów promocyjnych w dowolnym momencie. W przypadku prowadzenia promocji w serwisie zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia wykorzystania dodatkowych kodów rabatowych/voucherów. Produktów objętych promocjami nie można łączyć z innymi ofertami.

Kody rabatowe: Musisz wykorzystać kod rabatowy w momencie składania zamówienia i upewnić się, że kod rabatowy został zastosowany w koszyku przed sfinalizowaniem zamówienia. Nie ma możliwości retrospektywnego zastosowania rabatu przez nas ani przez Ciebie. 1 użycie na klienta dostępne tylko na stronie Magneticmobility.ie. Nie łączy się z inną ofertą. Wszystkie zamówienia złożone z wykorzystaniem kodów rabatowych są ostateczne.


Uskarżanie się


Jeśli masz skargę dotyczącą mobilności magnetycznej, skontaktuj się z nami pod adresem
obsługa klienta@magneticmobility.ie

Prawo rządowe


Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Irlandii i są skonstruowane zgodnie z nim, a wszelkie spory będą kierowane do wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.